Dashboard
iArela
האפליקצייה שתדווח לך על זכייה לפני אראלה.
האפליקציה שמאגדת עבורך נתונים על כרטיסי מנויים במסגרת מועדון המנויים של מפעל הפיס. iArela מתעדכנת שבועית מול תוצאות ההגרלה ודואגת לעדכן את הזוכים על ידי שליחת הודעות.
עמוד האפליקציה